زعامت
۱ لـومـړۍ ګـڼـه لومړی کال، د ۱۳۹۰ هجری لمریز کال د کب ۲ مه
۲ دوهــمه ګـڼـه لـومـړی کال، د ۱۳۹۱ هـجری لـمریزکال د غـويي ۱۱ مه
۳ درييمـه ګـڼـه لـومـړی کال، د ۱۳۹۱ هـجری لـمریزکال د غبرګولي ۹مه
۴ څـلـورمـه ګـڼـه لومړی کال، د ۱۳۹۱ هجری لمریز کال د زمری ۲۵ مه
۵ پنـــځمــه ګــڼــه لــومــړی کال، د ۱۳۹۱ هـجـری لـمـریز کال د لـــړم۲۷ مــه
۶ شــپږمــه ګـــڼه لومـــړی کال، د ۱۳۹۱ هــجـــری لمـــــریـــز کال د سلواغــی لومړی