۱ ښــــځــه دوکـتور  فـاروق  أعظم
۲ د  ښــځې  نــاز  او  نـياز دوکـتور  فـاروق  أعظم
۳ اســـلام او ښــــــځه دوکـتور  فـاروق  أعظم
۴ زمــــــــا خـــــــــــــورې! دوکـتور  فـاروق  أعظم
۵ چـــــیــــــچــــــو یـــې ورکــــــــــــړه دوکـتور  فـاروق  أعظم