دحضرت عمر (رض) وصیت

دوکتور فــاروق اعــظم
۲۰۱۱/۸/۲۴

فــرمــــائیلي خــلیفه عمــــــر ښاغــلي
کــــــتابو کـــښې مـــــکرر دي دا راغلي
ول یارانو کښې ښه يار مې هـــا لیده
چـې يـې ژبه پخــپل واک کښې چــــليده
که هـر څو جامې دي ډېرې ما لیدلي
د تقــــوی تــر جــامه ښــه مــې نـه کــتلــي
مـال دولت مې په دنیا دی ډیـر ګڼلی
قــناعــت مــې تــر دا ټــولــو دروند تَللـی
بـــرخــې ډيـــرې مـې کتلي ډیرې ښې
قــناعت تــر ټــولــو غــوره کــه یــی مــنې
په نېکیو کښې زه بولم هـا ځـانګړې
چــې د نیــکو مــشوره ده چــــا ورکــــړې