رایـــــه

حـفــېظ الدین پیـرزاده
۱۳ / ۱ / ۲۰۱۴

ګران لوستونکي باید د دغه طنزیه شعر د لوستلو
په وخت کې د شعر عنوان په خپل ذهن کې وساتي.

څـــوک یـی خـپل څـوک یــی پــردي تــه ورکــ‎‎‎‎وي
څــوک یـی چــــاغ څـوک یـی نـري تــــه ورکـوي

دهــــر چـــا ده خــــپله خــوښـه خـــپل یـې کار دی
چـــې یــې روغ کـــــه لـــیونـي تـــــه ورکـــــــوی

چــــــا ورکـــــړې مـجــاهــــــد تــــــه بې پــوښــتنــې
څــوک يـــې ښــــه پـاخـــه خـــلـــقـــــی ته ورکوی

د شمال ټــلـــــــــــوالــې خپلـــــــــــوکــــــــې ورکړی
هـــــــزاره یـې پنـــجـــشېـــــــــــــری تــــــــه ورکوی

مـــا کــــــرزی ولــــــید چـې خــــــپـلـه یـې ورکـــوله
اوس بــه یې څـنګه څوک کــــرزي ته ورکــــــوی

د پــيـــــــــلانــــو خــــو پـــیـــــمــخــی هم سنډا وی
بـــېــړاګان يـــې بـــېــــــــړاګـــــــــي تــــــــه ورکوی

روشـــــــنفکر چــې د غـــــرب په لاړو لـــــوند وی
نـــــو هــــــــغه یــــــې بــــیا غنــــــــــی تــه ورکــوی

او .... امــــریکا په ورکولو آمــــــوخـــــته کـــــــــړو
دوي پــخــــپـــلـــــه یــــــې تــــــوري تـــــــه ورکوی

او ای حــفـیظه ! کــــوم خــــاین تـــه خـو له ورکړې
ښـــه هـغـــه دی چـــې یــــــې ســـپــــي تــه ورکوی