تدبیر او تقدیر

دوکتور فــاروق اعــظم
۲۰۱۱/۸/۲۴

تقــــــــدیـــــــــرونـــــــه بــــــــدل کــــــــړي تدبیــــــــرو دي
آزاد کـــــــــړي یــــــــې غـــــــلامــان له ځـــنځــــــیرو دي

مــلــتــونــه یــې لــه خــاورو پــورتــه کــــــــــــــــــــــــــړي
شــــنــه بـاغــــونــه یــې اوچــت لــه هــــــــــــــدیــرو دي

جــــــنــتــونــه هـــغــو جــــــوړ کــــــړه پــخـــپــل لاســــــو
چــې لیـــکلــــي یــې تــقـــــدیــرونــه پــه خـــــوَ لــــودي