ورکه ملغلره

دوکتور فــاروق اعــظم
۲۰۱۱/۸/۲۴

یو سپین ږیری پرملا کړوپ پرلار روان وو
پیښ پرده ډیر مسخره غوندی یو ځوان وو

ول بابکه څه شی ګورې پر دې مځـــــــکه ؟ ؟
بوډا ووې: ملغلره د ځوانۍ می دلته ورکه