مـهاجـــر

دوکتور فـاروق أعــظم
۳۰/۹/۲۰۱۱

مـهـاجـر ته سـپک کـتل بيــــوقـوفی ده
په ظاهره ښـکاری خوار مګر هستی ده

مـهــاجـــــر وه اولــــوالـعــــــزمـه انـبـيـاء
مـحـمد وو، که يوسف وو، که مـوسی

مـهـاجـــــر وه ډيـر مشهـور فـيلسوفان
مولوی، که اينشټاين وو، کـه افـغـان

دا مـنـمـه، چـــــي دروړي نــه دي دوۍ
شـنه باغـونـه، بـنګلې، ډيـري روپــۍ

خـو، دروړي يــــې بـيـشکـه خــــــزانـې
دخـپـــل مـغـــز، اسـتــعـــداد او ارادې