زمــا مــــبارزه

دوکتور فـاروق أعــظم
۳۰/۹/۲۰۱۱

دا ځـــــــبـلی خـــــپل ولــــــس بــه را بیــــــــدار کـــــــــــړم
پـــه قـــامـــونــــود دنیـــا کـــی بـــې ســـــــردار کــــــــــړم

دا ګلـــشــن بـــه مــــــوږ ســــــاتـــو پـــخـــپـــلـــو ویــنـــو
خـــپــل تـــه بـــاغ او هـــدیــــره بــــې د اغـــیـــار کـــــــړم

پـــه تـــدبـــیـــر بـــه یـــې لـــیـــکــــمـــه تـــقـــدیــــــرونـــه
هــــریـــو تـــن بـــه یـــې لـــکـــه ونـــه ثـــمـــردار کـــــــــړم

لـــه هـــر بـــوټـــي بـــه یـــې جــــګ مـــنـــبــر د حـــــق وي
یـــابـــه جـــوړ یـــې لـــه لـــرګــــي پـــایـــه د دارکــــــــــړم

ټــــول ولــــــس بــــــه یــــــو بــــدن او یـــو بــــې درد وي
واټـــــــن کــــــــــم بـــــــــه د دارا او د نــــــادار کــــــــــړم

د اســــــلام روح بــــــه وي روح زمـــــــونــــږ په تن کـــي
هــــــر افـــــغـــــان بـــــه جـــــوړ سفـــــیر د کـــردګار کـړم

بیــــــدینــــي د دیــــــن پـــه نـــوم بــه شــي نــور خـــــتمه
حــــــکــومـــت بــه د مــلــت ښــه خــدمــتـــګار کــــــــړم

ځــــای مــــعــــلــــوم بـــه د خــــپلــوانــو او پــــــردو وي
ســـــم تـــوپیـــــــر بـــه د اخــــیار او د اغــــــیار کــــــــړم

فـــــــاروق ورک کــــــړه دغـــــه ټــکــی چــی پــه مــاڅه
هــــــریـــو پــــړ بــه د کــښـــــتۍ پــه نــګاهـــدار کـــــړم