دوکتور فــاروق اعــظم
۲۰۱۱/۸/۲۴

مـــــړ قـــام

مـــــــــــــــړه قامـــونه جــوړوي د مــــړو څــــــــــــــــلي مــچــــوي يـــې د قـــــــــبرو د ســــــــــــــــــــــر خــــــځلـــــــــې
د ژونـــــــــدیـــــــو قــــــــدر کـــــړي ژونـدي قـــــامــونه پــل پــر پـــل د مشــــــر ږدي هغــــــــــــــوی ښـــاغـــــــــلي
*********************
په تنګســه کې به یــې ژونــد وي چې ژونـــــدی وي هــم پــه کس کـې به بـې کـــسه، خــوار، پــــــــــــردی وی
خــو چــې مړسي بیاژونــــدی ســي زمـوږ ښاغلی هـــــــــــر شــاعــر یـې بیا پــه وصف کــــې ګـــــــړندی وي