لــویه خــــدایــه

دوکتور فــاروق اعــظم
۲۰۱۱/۹/۷

دا کلام کړم ستا په نوم باندې آغاز
چې تر ټولو بهترین دی او دمساز

په حرمت د پیغمبر يې دلنشین کړه
که هر څو دی په ظاهره ډیر ناساز

ټول کارونه مې و تاته دي سپارلي
هغه وکړه چې ته خوښ زه سرفراز