شـــــعــرونــه

ســـم آدرس ډاکـټر فاروق اعـظم
رایـــــــــــه (طنــزیه شعر) حـفـیظ الدین پــیرزاده
ځـــان پېــــــژنــــدنـــه دکتور فاروق اعظم
ځـــان و پېـــــــژنـــــــه دکتور فاروق اعظم
تــفــاهـــــــــم دکتور فاروق اعظم
تــدبــیــر او تــقــــدیــــر دکتور فاروق اعظم
ورکــــــه مــلــغــلـــره دکتور فاروق اعظم
بــریــالـــــــيــتــوب دکتور فاروق اعظم
مـــړ قــــــوم دکتور فاروق اعظم
د حضرت عمر «رض» وصیت دکتور فاروق اعظم
مـــــــــــناجـــــــــــات دکتور فاروق اعظم
زمــا ســخت ســــاعت دکتور فاروق اعظم
زمـــا مــــــــبارزه دکتور فاروق اعظم
مـهـاجــر دکتور فاروق اعظم
غــــــزل حـفـېظ الدین پیرزاده
د عبدالرحمن بن عوف ژړا دکتور فاروق اعظم
دوه مـــــړي دکتور فاروق اعظم