غــــــــزل

حـفــېظ الدین پیـرزاده
۲۹ / ۲ / ۲۰۱۲

بیـــــا د وطــــــــن حــــالت بـــــــــدل ښـــــــــــــــــــــــکاری
دې ګــــونډیمال پســې غـــــوبـــل ښــــــــــــــــــــــــکاری

مــا چـې د خـپل مـلک دیــمــوکـــرات ولــــــــــــــــیدل
اوس راتـــــه هــــــر غــــــټ ســـــــړی غـــــل ښـــــکاری

چــــــــې هـم دې وژنــــي هـــم دې دوســــت ګڼي خـــپل
جــانــانــه، پــام! پـــــــــــــدېکې چـــل ښـــــــــــــــکاری

ډیــــــر ســــــــــر تمــبه وه، خــو فـــاســـده نــــــــــــــه ول
چـــــــــــــېرته د کــــــــوم طالـــــب محـــل ښـــــــــــکاری

دخــــپل شــکســت تـصـدیق وارسا نه واخــــــــــــــــله
لا د روســـــــــــــانـــــــــــــــــــو دلــــــــــته پل ښـــــکاری

دلـــــــته اتــــــــــــــــل خــلک پــه بـــــــــــوتـــــلو ولــــــــي
ځــــــــــکه مـــــــــو هـــــــــر بــــــــوتل اتــل ښـــــــکـــــاري

چـــــې مېــــــــــخ ســـالار دې مســـــــــــلط کــړ په مونږ
دیــــــمـــوکــــــــراســـــئ کـــې دې خــلل ښــــــــــــکاری

هــــــر چــــا چــــــې ولـــــــوټه پــــه خـــپل انـــــــــداز کـې
دحــــفـــېــــظ زړه ښـــــــار د کابـــــــــــل ښــــــــــــــــکاري