دوه مـــــړي

دوکــتور فـاروق اعـظم
۲۹ / ۲ / ۲۰۱۲

ومـــــــــه لـــــــــویــــــــه هــــــــدیـــــــــــــره کـــــې را روان
ګـــــــــــورم دوه مـــــــــړي ښـــخــيږي پـــــه یـــــــــــو آن

پــــــه يـــــــوه پســــــې کاروان د مـــــــوټــرانــــــــــــــــــو
پــــــه دا بــــــــــل پســــــــې پـــنـــځــــه تنـــــــــــــــه روان

لـــــــــــــــه نــــژدې مــې ولیــــــدلـــه دغــــــــــــــه دواړه
پــــــه کــــفــــن کـــــــې و پـــېـــــــــچــلي دوه ځـــوانــان

نـه غــریب ســـره شوه ښـــــخ بېـــــــــــل و کلــــــــــــنــګ
نــه بـــډای ســـــره پیســـــــــــــــــې او مـــهــــــرویـــــان

دواړه ولاړه پــــه ارمــــــان لــــــه دی دنیــــــــــــــــــــــا
دیــــــوه حســــــــاب آســــــان د بـــــل بــــــه ګــــــــران