بریالــیتوب

دوکتور فــاروق اعــظم
۲۰۱۱/۸/۲۴

د جانان تلــې به مچـــې کــــــــړي اورنګ
چې مېــــــده لکه نکـــریزې شي په دنګ

دلیلی اوربل به هــــله تر ځان جـــار کړي
چې قامت يې شي اره د ږمونځ په رنګ