کــــتابتــــون

د کتابتون د کتابونو د لوستلو لپاره د (PDF) لوستونکی ته اړتیا لرئ

۱ مشر هم د خندا کشرهم د خندا دکتور فاروق اعظم
۲ د افغانستان د بحران سیاسی حل دکتور فاروق اعظم
۳ روښان او پر روښانیانو لیکلي اثار عـــــزیـــــزه افغان
۴ افغان مجاهدین ولې بې اتفاقه دي؟ دکتور فاروق اعظم
۵ زمـــــونږ روشــــــــــنفکران دکتور فاروق اعظم
۶ غــیرتمنه مور او بې غیرته زامن دکتور فاروق اعظم