پټ عيبونه

دوکتور فــاروق اعــظم
۲۰۱۱/۸/۱۸

ښکلې نجلۍ وه خو بی کماله او بد خویه وه. مګر د مرکو وار نه پر کیدی او هر ځوان یی طلبګار وو. بل ځای بیا یو ښکلی هلک وو هرچا یې د مجلس شوق کاوه خو بداخلاقه او بی ادبه وو. ښه پوه طبیب وو خو بی اصوله او بیشخصیته وو، پر ناروغانو یی شهوت تسکیناوه. ښه ملا وو خو حاکم ته یې د حق خبره نشو کولای. لوی پیر وو خو لوی ټګ او غل هم وو. لوی خان او د قوم مشر وو خو قوم همده چور کړی وو. د غرب لوی تعلیمافته وو خو د غربي استعمار لپاره یې کار کاوه. د دولت عالیرتبه مامور وو او خیانت یې هم په عالی مرتبه کاوه.

هو، چا پخپل ظاهر خپل نور عیبونه پټ کړی وه او چا خپل عیبونه پخپل کمال. موږ ډیر کم ځان داسی ښکاره کوو لکه څنګه چی یو. ای کاش، لکه څنګه چی یو هغسي ښکاره شو.