د افغانستان د اوبو د زيرمو څخه د ګټي اخيستو په باره کي د امريکا ږغ راديو سره د داکتر فاروق اعظم مرکه ( ۹ زمرئ ۱۳۹۹هش /٢٩جولای ۲۰۲۰م)


===== فیبروری ۲۰۲۱م =====