لــوی او کــوچــنې

دوکتور فــاروق اعــظم
۲۰۱۱/۸/۱۸

موږکوچنی هغه بولو چې په قد، ونه اوجثه کوچنی وی. وایو چی فلانی کوچنی سړی دی. مګر رشیدالدین وطواط کوچنی سړی وو خو لوی شاعر او ادیب وو. موږ یو ماشوم ته ځکه کوچنی وایو چې په عمر کم دی. چی د چا عمر ډیر وي خوفکر او کارونه یی د کوچني وي، داسي سړي ته هم موږ وایو چی تراوسه هم کوچنی دی. یو سپین ږیری بزګر ښایي په ټول عمر نه وي متوجه سوی چې د غنمو دانې څنګه تکثر کوي. خو بل سړي ټول عمر یوازې د غنمو د دانو په ودولو او دهغو د تطور په مطالعه کې تیر کړیدی. د دواړو کسانو عمر یو شان دی خو په پوهه کې یې فرق دی. یو سړی خپله غرقیږی او ځانته نجات نشي ورکولای خو یو بل پخپله پوهه نورو ته له غرقیدو نجات ورکوي. دا دوهم موږ لوی سړی بولو، داځکه پوه دی. هو، لوی والی په علم دی.