مــقالـــې

د افغانستان د اوبو د زيرمو څخه د ګټي اخيستو په باره کي د امريکا ږغ راديو سره د داکتر فاروق اعظم مرکه ( ۹ زمرئ ۱۳۹۹هش /٢٩جولای ۲۰۲۰م) دکتور فاروق اعظم
ځانګړې مرکه فاروق اعظم سره2019 دکتور فاروق اعظم
اوج گفتگو با داکتر فاروق اعظم رییس حزب افغانستان صلح آمیز دکتور فاروق اعظم
تاجیکستان کي سوله څنګه راغله دکتور فاروق اعظم
مهاجرت او د تفاهم مشکلات دکتور فاروق اعظم
٢٠٢٠م كال دکتور فاروق اعظم
ډمه خپل وطنی لباس نه بدلوي دکتور فاروق اعظم
انسان جوړونه دکتور فاروق اعظم
جولای- ځانګړې مرکه عزم دکتور فاروق اعظم
کرونا، دولت او زموږ تجویز دکتور فاروق اعظم
کرونا ناروغي دکتور فاروق اعظم
ځانګړې مرکه عزم دکتور فاروق اعظم
تبصره بر تبصرهِ جوبایدن دکتور فاروق اعظم
د کـب دریمه او لسمه دکتور فاروق اعظم
د مسلمانانو پریوتی حال دکتور فاروق اعظم
د ثقافتونو توپيـــر دکتور فاروق اعظم
انف وایه دکتور فاروق اعظم
د لور په پېدا کېدو ولې خفه یو ؟ دکتور فاروق اعظم
ناهيلې مه اوسه دکتور فاروق اعظم
حی علی الفلاح دکتور فاروق اعظم
ما ته د مچیو درس دکتور فاروق اعظم
مهاجرین افغان در قفس ایران دکتور فاروق اعظم
څـوک پلـرونه ښخـوي او څـوک زامـن دکتور فاروق اعظم
مــــــورې! دکتور فاروق اعظم
ډبــره او اوبــه دکتور فاروق اعظم
دا مور د چا وه ؟ حفیظ الدین پیرزاده
تــکـــبر دکتور فاروق اعظم
ونــــه حفیظ الدین پیرزاده
آزادي دکـتـور فاروق اعـظم
ډیویډ ټاکسي ډرائیور حفیظ الدین پیرزاده
هدف د ټولو یو خو د ورتلو لارې جدا دکتور فاروق اعظم
د حرم منجاوران دکتور فاروق اعظم
آیا مشکلات و بد بختي های ما راه حل هم دارند؟ خلیل الرحمن الفت
لـــېوه حفیظ الدین پیرزاده
وحدت ملي و یا خطر تجزیه دکتور فاروق اعظم
نا بالــغه بالــغان دکتور فاروق اعظم
لـــــوی او کـــوچـــنی دکتور فاروق اعظم
شـــــــــــــــــــکر دکتور فاروق اعظم
زمــــونږ کلا دکتور فاروق اعظم
پټ عيبونه دکتور فاروق اعظم
احسان او عدالت دکتور فاروق اعظم
بېسوادانو ته ولې .... خلیل الرحمن الفت
د کار اهل دکتور فاروق اعظم
تقاضا از کارشناسان و حقوقدانان.... خلیل الرحمن الفت
مهاجر نهنګ څنګه مړ شو؟ دکتور فاروق اعظم
مـــیراث دکتور فاروق اعظم
عــشق او عــقــل دکتور فاروق اعظم
فرد او ټولنه دکتور فاروق اعظم
زمونــږ قفــس دکتور فاروق اعظم