مــقالـــې

د ثقافتونو توپيـــر دکتور فاروق اعظم
انف وایه دکتور فاروق اعظم
د لور په پېدا کېدو ولې خفه یو ؟ دکتور فاروق اعظم
ناهيلې مه اوسه دکتور فاروق اعظم
حی علی الفلاح دکتور فاروق اعظم
ما ته د مچیو درس دکتور فاروق اعظم
مهاجرین افغان در قفس ایران دکتور فاروق اعظم
څـوک پلـرونه ښخـوي او څـوک زامـن دکتور فاروق اعظم
مــــــورې! دکتور فاروق اعظم
ډبــره او اوبــه دکتور فاروق اعظم
دا مور د چا وه ؟ حفیظ الدین پیرزاده
تــکـــبر دکتور فاروق اعظم
ونــــه حفیظ الدین پیرزاده
آزادي دکـتـور فاروق اعـظم
ډیویډ ټاکسي ډرائیور حفیظ الدین پیرزاده
هدف د ټولو یو خو د ورتلو لارې جدا دکتور فاروق اعظم
د حرم منجاوران دکتور فاروق اعظم
آیا مشکلات و بد بختي های ما راه حل هم دارند؟ خلیل الرحمن الفت
لـــېوه حفیظ الدین پیرزاده
وحدت ملي و یا خطر تجزیه دکتور فاروق اعظم
نا بالــغه بالــغان دکتور فاروق اعظم
لـــــوی او کـــوچـــنی دکتور فاروق اعظم
شـــــــــــــــــــکر دکتور فاروق اعظم
زمــــونږ کلا دکتور فاروق اعظم
پټ عيبونه دکتور فاروق اعظم
احسان او عدالت دکتور فاروق اعظم
بېسوادانو ته ولې .... خلیل الرحمن الفت
د کار اهل دکتور فاروق اعظم
تقاضا از کارشناسان و حقوقدانان.... خلیل الرحمن الفت
مهاجر نهنګ څنګه مړ شو؟ دکتور فاروق اعظم
مـــیراث دکتور فاروق اعظم
عــشق او عــقــل دکتور فاروق اعظم
فرد او ټولنه دکتور فاروق اعظم
زمونــږ قفــس دکتور فاروق اعظم