ځانګړې مرکه عزم

دوکتور فــاروق اعــظم
۲۰۲۰/۳/۲۳

===== مارچ ۲۳ ۲۰۲۰م =====