مونږ سره تماس

زمــوږ آدرس

د کـــور شمـــېره ۱۰۶۸، د اجتماعي علومو ســـړک
پنځــــمه کـــــوڅـــــــــــــــه، خـــوشــحال خـــان مــــېنه
کابــــــل، افــغــانــســـــــــتــان
د تلیفــون شمېــره:  ۰۷۰۳۵۵۰۰۸۰
برېښنالیک: info@badloon.net