د ۱۳۹۵ کال د ثور په اتمه نېټه په ارګ کې د ډاکټر صېب فاروق اعظم وينا

دا ځـــــــبـلی خـــــپل ولــــــس بــه را بیــــــــدار کـــــــــــړم
پــه قـــامـــونــــود دنیـــا کــی بــه یـې سـردار کـــــــړم

دا ګلـــشـن بـــه مــــــوږ ســـــاتـــو پـــخـــپـــلـــو ویــنـــو
خـپــل تـــه بــاغ او هـــدیـره بـه یې د اغـیـــار کـــړم